Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

Na osnovu čl. 37. , 38. i 99. alineja 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) i  Odluke Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranje  Zeničko-dobojskog kanton broj 01-100-31-279/18 od 16.05.2018. godine Zavod zdravstvenog osiguranja Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona upućuje

J A V N I    P O Z I V

javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama  sa područja Zeničko-dobojskog kantona za obavljanje usluge skrininga malignoma dojke mamografskim pregledom

I PREDMET

 Predmet je ugovaranje usluga skrininga malignoma dojke mamografskim pregledom osiguranim osobama Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Zavod) ženama starosne dobi od 50 i više godina.

II. PRAVO NA PRIJAVU:

Pravo na prijavu, odnosno uspostavljanje ugovornog odnosa imaju sve zdravstvene ustanove/privatne prakse (javne i privatne) sa područja Zeničko-dobojskog kantona koje posjeduju važeće Rješenje o ispunjavanju uvjeta prostora, kadra i opreme za obavljanje usluga mamografije.

III.  SADRŽAJ PRIJAVE

  1. Naziv i tačna adresa zdravstvene ustanove/privatne prakse, broj telefona i faksa, e-mail adresa, te podaci o   ovlaštenoj osobi za zastupanje;
  2. Ovjerena kopija rješenja nadležnog organa o ispunjavanju propisanih uvjeta prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za objekte koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv.
  3. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj;
  4. Uvjerenje Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama i doprinosima za PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.
  5. Dokaz o angažmanu doktora specijalista radiologije koji će vršiti očitanja mamografskog snimka.
  6. Ovjerena Izjava da će u ugovornom periodu blagovremeno i kontinuirano pružati usluge skrininga malignoma dojke mamografskim pregledom sa očitanjem nalaza u skladu sa uslovima ovog Javnog poziva,
  7. Ovjerena izjava da će se pridržavanja dobre medicinske prakse u pružanju ovih usluga,
  8. Ovjerena izjava da prihvata cijenu zdravstvene usluge skrininga malignoma dojke mamografskim pregledom sa očitanjem nalaza po jednoj obavljenoj mamografiji sa očitanjem u iznosu od 28,00 KM sa rokom plaćanja od 60 dana.
  9. Ovjerena Izjava da će uredno dostvaljati mjesečne izvještaje o obavljenim pregledima Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zeničko-dobojskog kantona.

Sva tražena dokumentacija treba biti dostavljena u originalu ili kao ovjerena kopija.

IV. DOSTAVLJANJE PRIJAVE

Prijavu dostaviti lično na protokol Zavoda ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu Zavoda,  ulica dr. Abdulaziza Aska Borića 28B Zenica, s naznakom „Prijava po Javnom pozivu javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama  sa područja Zeničko-dobojskog kantona za obavljanje usluge skrininga malignoma dojke mamografskim pregledom . (Ne otvaraj!)“

V. ROK ZA DOSTAVU PRIJAVE

Rok za dostavu prijave je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojkog kantona (www.zzozedo.ba).

Sve zdravstvene ustanove/privatne prakse koje budu ispunjavale propisane uvjete u skladu sa ovim Javnim pozivom biti će blagovremeno obavještene o datumu i mjestu potpisivanja ugovora.

Ugovori  će se zaključiti samo sa onim zdravstvenim ustanovama/privatnim praksama koje zadovolje uslove iz ovoga Javnog poziva.

VI. OSTALE ODREDBE

 Zavod ne snosi nikakve troškove učešća zdravstvenih ustanova/privatnih praksi u postupku Javnog poziva.

Ko je na stranici

We have 27 guests and no members online

Novosti iz ZZO

Svi osiguranici koji su osigurani preko Zavoda zdravstvenog osiguanja, mogu ovjeriti svoje knjižice u svim poslovnicama u Zeničko-dobojskom kantonu svakim radnim danom ( Ponedjeljak - Petak ) od 7:00 h - 16:00 h. Ostale informacije o uslugama zdravstvenog osiguranja mogu dobiti od 07:00 h - 15:00 h svakim radnim danom ili na telefon 032 466 250 ili na email kzzo.ze@zzozedo.ba.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja