MOJE PRAVO NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

 Kako se stiče pravo na zdravstveno osiguranje

 Pravo na zdravstveno osiguranje stiče se prijavom na zdravstveno osiguranje. Prijava na zdravstveno osiguranje podnosi se poreznoj upravi. Samo lica koja su prijavljena na zdravstveno osiguranje imaju pravo na zdravstvenu legitimaciju. Zdravstvena legitimacija se ovjerava ukoliko poslodavac redovno uplaćuje doprinose za zdravstveno osiguranje.

 Ko su osigurana lica:

1.       Osiguranici

2.       Članovi porodice osiguranika

 Šta morate znati da ne izgubite pravo na zdravstveno osiguranje

1.       U roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa prijaviti se na biro za zapošljavanje.

2.       U roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj ste završili školovanje prijaviti se na biro za zapošljavanje

3.       Ako ste prije odlaska bili zdravstveno osigurani po povratku iz inostranstva prijaviti se u roku od 30 dana

 Kao redovan student sve do 26 godine možete biti prijavljeni na zdravstveno osiguranje. Ako niste osigurani kao član porodice a redovan ste student (do 26 godina starosti) ministarstvo obrazovanja kantona je dužno da vas prijavi na zdravstveno osiguranje.

 Za djecu od rođenja do polaska u školu koja nisu osigurana preko roditelja ili po drugom osnovu, prijavu na zdravstveno osiguranje podnosi organ uprave kantona (ministarstvo za socijalnu zaštitu)

 Za lica starija od 65 godina (ministarstvo za socijalnu zaštitu)

 Šta treba znati svaki korisnik-ca  zdravstvene zaštite u zdk

 

Oslobođen-na  sam plaćanja participacije (učešća) u troškovima korištenja zdravstvene zaštite ukoliko sam:

 - penzioner-ka

- nezaposlen-na i članovi njihovih porodica

- primam stalnu socijalnu pomoć i članovi moje porodice

- učenik-ca  sam ili student-ica do navršenih 26 godina života

- ratni vojni invalidi sa procentom invalidnosti 40% pa naviše

- civilne žrtve rata sa procentom invalidnosti 60% pa naviše

- vojnici na odsluženju vojnog roka

- slijepa lica

- lica nesposobna za samostalni život i rad

- raseljena lica

- dobrovoljni davaoci krvi sa preko 10 darivanja

- invalidi rada sa procentom invalidnosti od 60% pa naviše

- članovi porodica šehida i poginulih boraca ,nestalih lica u ratu

- logoraši

- ako koristim hitnu medicinsku pomoć imam pravo na besplatnu zdravstvenu uslugu    i prevoz kolima hitne pomoći

- liječenje akutnih i hroničnih bolesti u slučajevima kada ugrožavaju život

- liječenje zaraznih  bolesti koje podliježu obaveznom prijavljivanju(aids,tbc,hepatitisi...)

- trudnoća i sve vezano sa tim stanjem

- oboljeli od šećerne bolesti koji su na inzulinu

- zdravstvena zaštita duševnih bolesnika u stanjima kada su opasni za okolinu,prema sebi ili prema materijalnim stvarima u okruženju

- oboljeli od hroničnih  i progresivnih neuromišićnih bolesti(paraplegija,kvadriplegija,cerebralna paraliza,multipla skleroza,epilepsija,les ...)

- sve povrede na radu i profesionalna oboljenja

- svi iznad 65 godina života imaju pravo na zdravstvenu zaštitu i oslobođeni su plaćanja učešća bez obzira na status osiguranja

- hemodijalizni bolesnici

- liječenje malignih oboljenja

- liječenje transplantiranih bolesnika(primalac i davalac)imaju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu(sve što je vezano za to oboljenje)

- liječenje hemofilije

- besplatna obavezna imunizacija (vakcinacije)

 Usluge koje mogu besplatno dobiti u domovima zdravlja (za lica koja su oslobođena participacije)

 1) ljekarske preglede

 porodičnog  doktora (ljekara opće prakse,kućne posjete,prevoz kolima hitne medicinske pomoći za stanja koja iziskuju takav prevoz ), ginekologa,fizijatra,neuropsihijatra,hirurga,interniste, otorinolaringologa, ,pedijatra,dermatovenerologa-kožno,ortopeda ,oftalmologa-očno,pneumoftiziologa(pfd),epidemiologa-hes,hitnu medicinsku pomoć.

 2) Laboratorijske usluge:

 - Primarnog nivoa:

 1. opšti pregled urina (kompletan)
 2. kompletna krvna slika
 3. diferencijalna krvna slika
 4. hematokrit
 5. protrombinsko vrijeme,vrijeme krvarenja i koagulacije
 6. sedimetacija
 7. bilirubin ukupni i u seriji
 8. glukoza u krvi i u urinu
 9. holesterol ukupni i u seriji

 

- Sekundarnog nivoa

 1. broj trombocita
 2. broj retikulocita
 3. oralni test opterećenja glukozom(OGTT) i sve što se nalazi na listi laboratorijskih usluga  sekundarnog nivoa koju su obavezni pružati besplatno, domovi zdravlja, po naredbi ministrice zdravstva ZDK.

 - Usluge tercijarnog i ostatka sekundarnog nivoa (dakle sve usluge laboratorijske se realiziraju na način da se besplatno uzimaju uzorci krvi i urina ,uzorci se dostavljaju KB Zenica ,a pacijent u DZ dobija  gotove nalaze svakako besplatno ukoliko spada u  naprijed navedene kategorije koje su oslobođene plaćanja participacije)

 3) Ultrazvučna i radiološka dijagnostika

 

 • radiografija pluća u dvije ekspozicije
 • pregledni snimak abdomena sa zdjelicom nativno(bez kontrasta)
 • radiografija i snimak stranog tijela
 • standardna radiografija u jednoj ekspoziciji
 • standardna radiografija u dvije ekspozicije
 • kraniogram(trg snimag glave)

 

- Ultrazvuk abdomena

 •  sljedećih organa(jetre,žuči,žučovoda,pankreasa)

 

4) Pravo na besplatnu injekcionu terapiju (niko ne plaća)

 

 • antibiotike
 • protiv bolova(analgetike)
 • za smirenje (sedativ i anksiolitik)
 • depo terapiju za duševne bolesnike
 • sve vrste infuzija

 5) Besplatno stacionarno lijčenje

  - Osiguranici koji su oslobođeni plaćanaj participacije, mogu koristiti u KB Zenica, OB Tešanj, stacionarima DZ Žepče i Olovo.

 6) Sva ostala dijagnostika i liječenje se vrši u KB Zenica

 -   Plaćanje učešća u troškovima tih usluga ne vrše sve one  kategorije osiguranika  koje su oslobođene plaćanja (navedeno na početku teksta

 7) Pravo na liječenje van kantona

  -   Uz odobrenje komisije za liječenje van Kantona osiguranici imaju pravo na kliničko liječenje u ugovornim centrima:UKC Tuzla i KCU Sarajevo ,u kojima se primjenjuju odluke o neposrednom učešću tih kantona .

 8) Pravo na liječenje u inostranstvu

 

* Refundira se 30 % stvarnih medicinskih troškova za liječenje/dijagnostiku u inostranstvu)

* pravo na hitno medicinsko zbrinjavanje stanja životne ugroženosti u inostranstvu plaća Zavod zdravstvenog osiguranja,s tim da svaki osiguranik (ako nije akutno ili hronično obolio) treba prilikom odlaska u inostranstvo od poslovnice Zavoda dobiti potrebne papire kojima će  biti zdravstveno osiguran prilikom boravka u inostranstvu(Hrvatska,Slovenija,Njemačka,Italija itd..)

 9) Pravo na besplatne lijekove

 - Svi lijekovi sa A liste idu 100% na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, za ove lijekove osigurano lice plaća 1KM po receptu.

- Ima se pravo na određene lijekove koji se ne nalaze na Esencijalnoj listi ,a isti se odobravaju na osnovu medicisnkih nalaza i za određena oboljenja ,od strane Ministrice zdravstva Zeničko-dobojskog kantona(Lioresal,CellCept,Mestinon,bezglutensko brašno,specijalna hrana kod fenilketonurije,Minirin,Cortef,...).

 10. Pravo na podnošenje žalbe

 Radi zaštite prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, osiguranim licima se u Zavodu zdravstvenog osiguranja ZDK osigurava dvostepenost u postupku koje je pokrenulo osigurano lice. U tom smislu u Zavodu zdravstvenog osiguranja ZDK djeluju dvije drugostepene komisije koje imenuje Upravni odbor, i to:

1. Ljekarska komisija za kontrolu bolovanja koja rješava po prigovorima izjavljenim na nalaz i ocjenu izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite, odnosno Komisije za ocjenu radne sposobnosti usljed privremene spriječenosti za rad KZMR Zenica, kojim je odlučeno o pravu na privremenu spriječenost za rad. Navedeni prigovor može uložiti osiguranik, pravno odnosno fizičko lice kod koga je osiguranik zaposlen ( kad naknadu plaće isplaćuje na teret svojih sredstava) i kontrolor Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK (kada se naknada isplaćuje na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK) i to u roku od 48 sati od saopštenja ocjene, nalaza i mišljenja.
Nalaz i ocjena Drugostepene ljekarske komisije su konačni i protiv istih se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

2. Komisija za prava osiguranika koja rješava po žalbama i prigovorima osiguranih lica izjavljenih na rješenja rukovodilaca ugovornih zdravstvenih ustanova sa područja ZDK i rješenja direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK kojima je odlučeno o pravima osiguranika iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja, te na odluke Komisije za odobravanje liječenja van područja Zeničko-dobojskog kantona, Komisije za odobravanje banjskog liječenja i Komisije za odobravanje magnetne rezonanse.
Rješenja Komisije za prava osiguranika su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

 11) Obaveze pacijenata/osiguranika

 - Čuvanje vlastitog zdravlja(zdrav način života ,prestanak pušenja,smanjenje tjelesne težine,redovno korištenje lijekova,)

- Redovni periodični pregledi (po sistemima)

- Obavezno uraditi sve preventivne preglede na malignitete (PAPA bris,mamografija,skrining na okultno krvarenje debelog crijeva,UZV dojki,UZV trbušnih organa,kontrole krvnog pritiska i dr.)

Izaberite jezik

English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish

Info / Novosti

Sve o PARTICIPACIJI 

 

BENEFITI,

KO JE OSLOBOĐEN,

URNEK UPLATNICE,

 

 

Radno vrijeme u ZZO ZDK

Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK, ovjerava knjižice svakim radnim danom Ponedjeljak - Petak, do 16:00 h !

Ostale usluge u zavodu možete dobiti do 15:00 h svakim radnim danom Ponedjeljak - Petak.

S poštovanjem 

Uprava Zavoda