KUPI MARKICU NE PLAĆAJ PARTICIPACIJU - program traje do 30.04.2020 g.
Zavod zdravstvenog osiguranja ne ovjerava zdravstvene knjižice do daljnjeg a osiguranici će biti pravovremeno obavješteni o izmjenama.

Obrasci Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK

 

Zahtijev za izdavanje Ličnog kartona (LKO)                                     
Prijava o nesreći na poslu (PNP)                                                       
Zahtijev za izdavanje uvjerenja                                                          
Zahtiejv za refundaciju troškova zdravstvene zaštite                         
Obrazac za obračun bolovanja ZR-LD                                               
Zahtijev za refundaciju bolovanja                                                        
Uputstva za obračun i uplatu doprinosa za zdr. osiguranje                   
Obrazac za prigovor na nalaz doktora i ljekarske komis na privremenu spriječenost za rad                      
.