Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i u 2021. godini nastavlja s projektom „Kupi markicu-ne plaćaj participaciju“, odnosno pruža mogućnost osiguranim licima da kupovinom markica zdravstvenog osiguranja budu oslobođeni učešća u troškovima korištenja zdravstvene zaštite.

Glavni cilj kupovine markica su benefiti koje ostvaruju osigurana lica.  Pravu svrhu markice su uvidjela ona osigurana lica koja su kupila markicu, te iskoristila benefite.

Uvođenje markice zdravstvenog osiguranja je u interesu osiguranih lica koja će imati mogućnost da sami izaberu da li će plaćati participaciju prilikom svakog korištenja primarne, specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite ili će kupovinom markice biti oslobođeni od plaćanja participacije shodno Odluci o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite.

Na osnovu člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Sl.novine FBiH”, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/17 i 36/18), člana 60. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (“Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 11/16 i 9/19), Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na 35. sjednici, održanoj 23.12.2020. godine, donio je

ODLUKA

o produženju važenja Odluke o privremenoj obustavi upućivanja osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona u banjsko klimatska lječilišta

I

Zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane pandemijom COVID-19 produžava se važenje Odluke Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kanotna o privremnoj obustavi upućivanja osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona u  banjsko klimatska lječilišta, broj: 01-100-30-246/20 od 21.10.2020. godine, do daljnjega.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA 

Almir Redžić dipl. pravnik

Na osnovu čl. 37. , 38. i 99. alineja 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH", broj. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18) i  Odluke Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranje  Zeničko-dobojskog kanton broj: 01-100-34-270/20 od 09.12.2020 godine Zavod zdravstvenog osiguranja Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona upućuje

J A V N I    P O Z I V

javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama  sa područja Zeničko-dobojskog kantona za obavljanje usluge skrininga malignoma dojke mamografskim pregledom za 2021. godinu

I PREDMET

 Predmet je ugovaranje usluga skrininga malignoma dojke mamografskim pregledom osiguranim osobama Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Zavod) ženama starosne dobi od 50 i više godina.

Page 1 of 5