Komisija za banjsko-klimatsko liječenje je prvostepena komisija koju imenuje Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Komisija ima predsjednika i dva člana, koje iz reda zdravstvenih radnika – ljekara imenuje Upravni odbor, na period u trajanju od četiri godine. Postupajuća Komisija imenovana je od strane Upravnog odbora Rješenjem o imenovanju Komisije za banjsko-klimatsko liječenje broj: 01-100-3-254-31/16 od 29.12.2016. godine i to u sastavu: dr. Kurić Kenan (predsjednik Komisije), dr. Čustović Osman (član komisije), dr. Veljović Fahira (član Komisije) i dr. Prasko Elma (dopunski član Komisije).

 

Komisija za banjsko-klimatsko liječenje rješava i odobrava upućivanje osiguranih lica na banjsko-klimatsko liječenje u centre za medicinsku rehabilitaciju sa kojima Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona ima zaključen ugovor. Odobravanje ovog liječenja vrši se na osnovu kriterija koji su utvrđeni u Odluci o kriterijima za upućivanje na banjsko-klimatsko liječenje osiguranih lica Zeničko-dobojskog kantona.

 

Osigurana lica mogu se upućivati na banjsko-klimatsko liječenje samo uz prethodni bolnički tretman na odjelima ortopedije, traumatologije, neurohirurgije, kardiologije, kardiohirurgije, vaskularne hirurgije, plastične hirurgije, neurologije ili drugih kliničkih/bolničkih službi, uz pregled od strane specijaliste fizijatra i proveden fizikalni tretman ambulantno ili stacionarno. Osigurano lice koje je bolnički tretirano može se uputiti na banjsko-klimatsko liječenje u roku od 4 (četiri) mjeseca od datuma otpusta iz bolnice. Izuzetak od navedenog predstavljaju povrede i stanja nakon povreda koja su ambulantno tretirani u trajanju od najmanje 15 dana, a za posljedicu imaju kontrakturu zgloba.

 

Radi ostvarivanja navedenog prava osigurana lica uz Prijedlog za banjsko-klimatsko liječenje koji izdaje doktor porodične medicine treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

 

  1. dokaz o bolničkom tretmanu na odjelima ortopedije, traumatologije, neurohirurgije, kardiologije, kardiohirurgije, vaskularne hirurgije, plastične hirurgije, neurologije ili drugih kliničkih/bolničkih službi,

 

  1. dokaz o provedenom fizikalnom tretmanu (ambulantno ili stacionarno)

 

  1. nalaz specijaliste fizijatra kojim se indicira banjsko-klimatsko liječenje.

 

Osigurano lice može koristiti banjsko-klimatsko liječenje samo jedanput u toku 12 mjeseci po osnovu iste dijagnoze.

U slučaju kada je osigurano lice odbijeno od strane Komisije za banjsko-klimatsko liječenje novi zahtjev može podnijeti po isteku roka od 6 mjeseci od dana odbijenog zahtjeva.

ODLUKU O KRITERIJIMA ZA UPUĆIVANJE OSIGURANIH LICA ZENIČKO-DOBOSKOG KANTONA NA BANJSKO-KIMATSKO LIJEČENJE MOŽETE PREUZETI ........ OVDJE


Ko je na stranici

We have 31 guests and no members online