Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona osnovan je Zakonom o osnivanju javne ustanove Kantonalni zavod za zdravstveno osiguranje (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, br. 11/97, 11/98 i 2/98). Prema članu 2. Zakona puni naziv Zavoda je ”Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona», a skraćeni naziv: ”Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja”.
Zavod je upisan u sudski registar Općinskog suda u Zenici. Osnivač Zavoda je Zeničko-dobojski kanton. Zavod je registrovan u Poreznoj upravi Federacije BiH i u Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Šifra djelatnosti Zavoda je 84.30 - obavezno socijalno osiguranje. Stručna služba Zavoda je smještena u poslovnoj zgradi u Ul.A.A.Borića 28 b Zenica, zajedno sa Kantonalnom administrativnom službom Federalnog zavoda za PIO/MIO u Zenici. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona je pravno lice s pravima i obavezama te odgovornošću utvrđenim Zakonom o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97, 7/02 i 70/08), Zakonom o osnivanju javne ustanove Kantonalni zavod za zdravstveno osiguranje.
Aktivnosti Kantonalnog zavoda u 2011. godini bile su naročito usmjerene na provođenje politike razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite koja se osigurava obaveznim zdravstvenim osiguranjem, planiranje i prikupljanje novčanih sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, te plaćanje usluga zdravstvenim ustanovama, poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osiguranih lica, blagovremenom i zakonitom ostarivanju njihovih prava, te pružanje stručne pomoći u ostvarivanju prava i zaštiti njihovih interesa, kao i obavljanje svih ostalih poslova vezanih za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. U provođenju zdravstvene zaštite na području Kantona dominanta je uloga Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona kao organa upravljanja.