KUPI MARKICU NE PLAĆAJ PARTICIPACIJU - program traje do 31.03.2024 g.
Zavod zdravstvenog osiguranja ovjerava zdravstvene knjižice do 15:00 h svakim radnim danom.

Obrasci Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK

 

Zahtjev za izdavanje potvrde o pravu na ko zz dvojezicni                                                                       
Zahtjev za odobravanje nabavke lijekova                                                                                             
Zahtjev za refundaciju troškova nabavke lijekova                                                                                  
Zahtjev za refundaciju troškova zdravstvenih usluga                                                                              
Zahtjev za odobravanje nabavke ortopedskih pomagala                                                                         
Zahtjev za refundiranje troskova ortopedskih i drugih pomagala s liste pomagala zavoda                           
Zahtjev za refundiranje troskova lijecenja van ZDK                                                                                
Zahtjev za refundiranje troskova lijecenja u inostranstvu                                                                        
Zahtjev za odobravanje banjsko-klimatskog liječenja                                                                             
Zahtjev za refundaciju putnih troškova u vezi sa  korištenjem zdravstvene zaštite                                     
Prijava o nesreći na poslu (PNP)                                                                                                          
Zahtjev za izdavanje uvjerenja                                                                                                            
Obrazac za obračun bolovanja ZR-LD                                                                                                   
Zahtjev za refundaciju bolovanja                                                                                                         
Uputstva za obračun i uplatu doprinosa za zdr. osiguranje                                                                      
Obrazac za prigovor na nalaz doktora i ljekarske komisije na privremenu spriječenost za rad                      
.