ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

  ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

                      ZENICA

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 8/19, 6/20 i 19/20), člana 6. i člana 7. Pravilnika o radu broj: 01-100-52-442/21 od 28.10.2021. godine i broj: 01-100-81-709/22 od 27.07.2022. godine, člana 2. i člana 6. Procedura za provođenje postupka prijema u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-100-71-635/22 od 08.04.2022. godine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos, broj: 01-30-15095/22 od 26.10.2022. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje

Obavještavamo vas da od 01.01.2023. godine ovaj Zavod nije nadležan za izdavanje saglasnosti za ostvarivanje prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju.

Zakonom o izmjenama i dopunama  Zakona o liječenju neplodnosti medicinski potpomognutom oplodnjom (‘’Službene novine FBiH’’ br. 59/18, 44/22), koji se počinje primjenjivati  od 01.01.2023. godine, saglasnosti za ostvarivanje prava, na BMPO, će izdavati Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Osigurana lica kojima je zaključno sa 31.12.2022. godine ZZO ZDK, izdao rješenje o davanju saglasnosti na neki od postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, izdata rješenja će moći realizirati u roku od 12 mjeseci računajući od datuma izdavanja.

Svi zahtjevi koji nisu riješeni do 31.12.2022.godine bit će proslijeđeni nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH na odlučivanje.

Molimo osigurana lica da počev od 01.01.2023.godine zahtjeve za BMPO podnose nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH (Trg Heroja 14, Sarajevo).

Izvod iz Pravilnika o obimu prava na biomedicinski potpomognutu ( Službene novine Federacije BiH, broj 4/23 )

" Član 12.
(Rješavanje ranije podnesenih zahtjeva i novih zahtjeva)

(1) Na zahtjeve za BMPO koji su podneseni kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja i za koje je izdata saglasnost do 31.12.2022. godine primjenjuju se ranije važeći propisi, uključujući i izvor finansiranja usluga.

(2) Zahtjevi za BMPO podneseni kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja do stupanja na snagu ovog Pravilnika, a za koje nije izdata saglasnost proslijeđuju se Federalnom zavodu na rješavanje.

(3) Od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika zahtjevi za BMPO podnose se Federalnom zavodu. "

 Integralni tekst Pravilnika ( Službene novine Federacije BiH, broj 4/23 ) možete preuzeti OVDJE

Na  osnovu  clana   37.  i clana   99.  alineja   3.   i   4.  Zakona   o  zdravstvenom    osiguranju   (,,Sluzbene    novine Federacije   Bosne  i   Hercegovine",    broj:   30/97,   7102,  70/08,  48/l  l    i  36/18),   clana  29.  Zakona  o  lijecenju neplodnosti    biomedicinski    potpomognutom   oplodnjom  (,.Sluzbene  novine  Federacije  Bosne  i  Hercegovine", broj:   59/18),     Pravilnikom   o  obimu   prava   na  biomedicinski     potpomognutu    oplodnju   na  teret  sredstava obaveznog    zdravstvenog    osiguranja      i   nacinu     forrniranja    cijene   pojedinacnih    postupaka    biornedicinski potpornognute    oplodnje    (,.Sluzbene     novine    Federacije    Bosne   i   Hercegovine",     broj:   50/20)   i      Odluke Upravnog  odbora  Zavoda  zdravstvenog   osiguranje    Zenicko-dobojskog    kanton  (broj:  0 l-100-57-521/21  od 30.12.2021.     godine),  Zavod zdravstvenog   osiguranja  Zenicko-dobojskog    kantona  upucuje

  

JAVNI   POZIV

zdravstvenim ustanovama ovlastenim   za obavljanje postupka   biomedicinski potpomognute oplodnje na teret sredstava obaveznog zdravstenog osiguranja za osigurana  lica

Zavoda zdravstvenog osiguranja  Zenicko-dobojskog kantona

 

JAVNI POZIV MOŽETE PREUZETI OVDJE