Zavod zdravstvenog osiguranja ovjerava zdravstvene knjižice do 15:00 h svakim radnim danom.

 

Obavezno zdravstveno osiguranje je dio socijalnog osiguranja građana koji čini jedinstven sistem u okviru koga građani ulaganjem sredstava, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, obavezno u okviru kantona osiguravaju ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i druge oblike osiguranja na način koji je utvrđen Zakonom o zdravstvenom osiguranju («Službene novine FBiH» broj:30/97, 7/02 i 70/08, u daljem tekstu: Zakon) i podzakonskim aktima donesenim na osnovu Zakona.

Da bi se koristilo pravo na zdravstvenu zaštitu u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa članom 19. Zakona, potrebno je steći svojstvo osiguranika.

Pravo na zdravstveno osiguranje stiče se prijavom na zdravstveno osiguranje. Prijava na zdravstveno osiguranje podnosi se Poreznoj upravi. Samo lica koja su prijavljena na zdravstveno osiguranje imaju pravo na zdravstvenu legitimaciju. Zdravstvena legitimacija se ovjerava ukoliko poslodavac redovno uplaćuje doprinose za zdravstveno osiguranje.

Zdravstvenom legitimacijom lice dokazuje svojstvo osiguranog lica.

U okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima Zavoda osiguravaju se sljedeća prava:

  1. zdravstvena zaštita-osiguranicima, kao i članovima porodice osiguranika koji su prijavljeni na zdravstveno osiguranje
  2. naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad
  3. lijekovi sa Liste lijekova koji se  mogu propisivati i izdavati na teret obaveznog zdravstevnog osiguranja
  4. ortopedska pomagala
  5. druga prava utvrđena ovim Zakonom i osnovnim paketom zdravstvenih prava.

 

PRAVO NA PODNOŠENJE ŽALBE

 

Radi zaštite prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, osiguranim licima se u Zavodu zdravstvenog osiguranja ZDK osigurava dvostepenost u postupku koje je pokrenulo osigurano lice. U tom smislu u Zavodu zdravstvenog osiguranja ZDK djeluju dvije drugostepene komisije koje imenuje Upravni odbor, i to:

  1. Ljekarska komisija za kontrolu bolovanja rješava po prigovorima izjavljenim na nalaz i ocjenu izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite, odnosno Komisije za ocjenu radne sposobnosti usljed privremene spriječenosti za rad KZMR Zenica, a na osnovu Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika ( “Službene novine FBiH”, br: 3/17).

 

  1. Komisija za prava osiguranika rješava po žalbama i prigovorima osiguranih lica izjavljenih na rješenja rukovodilaca ugovornih zdravstvenih ustanova sa područja ZDK i rješenja direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK kojima je odlučeno o pravima osiguranika iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja, te na odluke Komisije za odobravanje liječenja van područja Zeničko-dobojskog kantona, Komisije za odobravanje banjskog liječenja i Komisije za odobravanje magnetne rezonanse.
    Rješenja Komisije za prava osiguranika su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

 

          RIJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJA 

 

Pored obaveznog zdravstvenog osiguranja, građani imaju pravo i na dobrovoljno zdravstveno osiguranje.