Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

  ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

                      ZENICA

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 8/19, 6/20 i 19/20), člana 6. i člana 7. Pravilnika o radu broj: 01-100-52-442/21 od 28.10.2021. godine i broj: 01-100-81-709/22 od 27.07.2022. godine, člana 2. i člana 6. Procedura za provođenje postupka prijema u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-100-71-635/22 od 08.04.2022. godine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos, broj: 01-30-15095/22 od 26.10.2022. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje

 

JAVNI OGLAS     za prijem radnika u radni odnos

broj: 01-30-15096/22 od 28.10.2022. godine

I – Radna mjesta i trajanje ugovora o radu: 

 1. “Samostalni stručni saradnik iz oblasti farmacije” – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
 2. “Kontrolor izvršenja ugovora sa zdravstvenim ustanovama – mjesto obavljanja: Zenica” – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
 3. “Samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove” – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
 4. “Knjigovođa materijalnih troškova – blagajnik” – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 30 (trideset) dana
 5. “Referent za obradu recepata” - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 30 (trideset) dana
 6. “Referent za sprovođenje zdravstvenog osiguranja” – 3 (tri) izvršioca na neodređeno vrijeme uz probni rad od 30 (trideset) dana – mjesto rada: Doboj Jug (1), Zavidovići (1) i Žepče (1)
 7. “Rukovodilac poslovnice Maglaj”– 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca

II – Kratak opis radnih mjesta i literatura

Pozicija 1. 

- Radi na prijedlozima općih akata koji se tiču farmaceutske djelatnosti; daje primjedbe i sugestije na Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, radi prednacrte propisa o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite i izmjena i dopuna ovih propisa; vrši kontrolu ostvarenih usluga, odnosno izdatih recepata, te radi reklamacije o ispostavljenim fakturama apoteka i zdravstvenih usluga; radi izvještaje, analize i informacije iz oblasti farmaceutskih usluga; ostvaruje saradnju sa zdravstvenim ustanovama; radi na prijedlozima osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora sa farmaceutskim ustanovama i privatnim apotekama; obavlja i druge poslove po nalogu direktora. Za svoj rad neposredno je odgovoran direktoru.

Iznos osnovne plate: 1732,80 KM

Literatura za spremanje ispita: Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), Odluka o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 4/05, 13/08 i 13/17), Odluka o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i zdravstvenih ustanova („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 19/19), Zakon o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 40/10), Zakon o lijekovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 109/12), Odluka o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 9/18), Odluka o utvrđivanju Liste lijekova po posebnom odobrenju, kao i načinu i postupku utvrđivanja prava osiguranika na korištenje lijekova sa Liste lijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 9/18)

 

Pozicija 2.

- Obavlja kontrolu izvršenja ugovora sa zdravstvenim ustanovama za području grada Zenica; obavlja kontrolu naplate neposrednog učešća osiguranih lica za zdravstvene usluge za osiguranike koji nisu uplatili premiju osiguranja; obavlja kontrolu primjene premije osiguranja; sastavlja mjesečne izvještaje o izvršenim kontrolama i dostavlja ih šefu Službe; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe. Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Službe.

Iznos osnovne plate: 1745,41 KM

Literatura za spremanje ispita: Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Služene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 46/10 i 75/13), Naredba o standardima i normativima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 58/18), Jedinstvena metodologija kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 34/13), Odluka o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 4/05, 13/08 i 13/17), Odluka o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i zdravstvenih ustanova („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 19/19)

 

Pozicija 3. 

- Kontroliše obračunate plate i obračunate naknade plata za topli obrok, prevoz, regres i ostale isplate radnicima Zavoda; kontroliše propisane izvještaje o obračunatim i isplaćenim plaćama; kontroliše obračune i isplate naknada za Upravni odbor i komisije; kontroliše isplate po rješenjima Zavoda za refundacije troškova lijekova, medicinskih usluga, ortopedskih pomagala i ostale isplate; kontroliše unos podataka za praćenje isplata po rješenjima fizičkim licima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe. Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Službe.

Iznos osnovne plate: 1627,68 KM

Literatura za spremanje ispita: Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 15/21), Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 42/09, 109/12, 86/15, 30/16 i 96/21), Zakon o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 10/08, 9/10, 44/11 i 65/13)

 

Pozicija 4.

- Knjiži račune materijalnih troškova Zavoda i usklađuje knjigovodstvene evidencije; učestvuje u usklađivanju knjigovodstvenog i stvarnog stanja; vrši obračun naknada po osnovu ugovora o djelu (komisije, upravni odbor i ostale naknade), vodi evidenciju o PDV-u i sastavlja odgovarajuće izvještaje; vodi blagajnu Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica; odlaže i arhivira dokumentaciju iz svog djelokruga rada; Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe. Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Službe.

Iznos osnovne plate: 1047,47 KM

Literatura za spremanje ispita: Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 15/21), Uputstvo o blagajničkom poslovanju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 44/17 i 101/21), Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 72/15 i 82/15), Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 96/19)

 

Pozicija 5.

- Vrši prijem faktura i priloga uz fakture za recepte; obavlja usklađivanja elektronske i papirne forme recepata, specifikacija uz recepte, faktura za recepte i naknada za izdate recepte; arhivira recepte i dostavlja fakture na plaćanje u Službu za finansijske i računovodstvene poslove; obavlja i druge poslove po nalogu Šefa službe. Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Službe.

Iznos osnovne plate: 1047,47 KM

Literatura za spremanje ispita: Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22) Zakon o lijekovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 109/12), Zakon o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 40/10), Odluka o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 9/18), Odluka o utvrđivanju Liste lijekova po posebnom odobrenju, kao i načinu i postupku utvrđivanja prava osiguranika na korištenje lijekova sa Liste lijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 9/18)

Pozicija 6.

- Vrši obradu i unos podataka; prima prijave i odjave članova porodice osiguranika; prima stranke, vodi postupak i rješava o svim pravima iz zdravstvenog osiguranja za koja je nadležan; vrši ovjeru zdravstvenih knjižica; daje informacije po raznim pitanjima osiguranim licima iz prava zdravstvenog osiguranja, a po podnesenom zahtjevu izdaje uvjerenje; prati naplatu doprinosa radi određivanja prava iz zdravstvenog osiguranja; radi na izradi izvještaja svih vrsta; prima i obrađuje prijave o nesreći na poslu i oboljenja od profesionalne bolesti te o tome vodi propisane evidencije; provodi kroz odgovarajuće evidencije sve vrste računa ispostavljenih za ortopedska pomagala; unosi ORS obrasce u bazu podataka; vrši ovjeru potvrda o potrebi ortopedskog pomagala uz praćenje rokova za ovjeru, prilikom ovjere prati da li osigurano lici ima odgovarajuće mišljenje Komisije za razmatranje zahtjeva osiguranih lica Zeničko-dobojskog kantona ako se radi o pomagalu za koje je potrebno komisijsko odobrenje; stara se o ažurnosti podataka u HCFIS aplikaciji i njihovoj usklađenosti sa programom Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine; izdaje premije zdravstvenog osiguranja i vrši njihovo evidentiranje u HCFIS aplikaciji; vrši usklađivanje broja izdatih premija zdravstvenog osiguranja sa podacima iz izvještaja; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Poslovnice. Za svoj rad neposredno je odgovoran rukovodiocu Poslovnice.

Iznos osnovne plate: 1047,47 KM

Literatura za spremanje ispita: Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), Odluka o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 4/05, 13/08 i 13/17), Odluka o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 15/22), Odluka o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 12/13 i 14/13)

 

Pozicija 7.

- Prima stranke i pruža im tražene informacije i pravnu pomoć, te daje instrukcije o pravilnoj primjeni propisa kojim su regulisana prava osiguranika, prati sprovođenje zdravstvenog osiguranja, predlaže mjere za njegovo unapredjenje i o tome pravi informacije; vodi postupak o svim pravima iz zdravstvenog osiguranja i o tome predlaže rješenja; vrši kontrolu obračuna stvarnih troškova INO osiguranja, kao i obračuna paušalnih troškova članova porodice radnika privremeno zaposlenih u inostranstvu; kontaktira sa preduzećima i drugim organizacijama oko primjene normativnih  akata Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica, vezano za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja; prima zahtjeve osiguranih lica, kompletira ih, vrši provjeru statusa osiguranja i prosljedjuje ostalim službama Zavoda  za  rješavanje; vodi postupak priznavanja prava na zdravstveno osiguranje ličnom uplatom doprinosa; prima poštu, raspoređuje je na neposredne izvršioce i stara se o njenoj realizaciji; vodi evidenciju o prisustvu na radu radnika Poslovnice; sarađuje sa Jedinicom za informatiku oko obrade podataka; priprema izvještaje o realizovanim premijama zdravstvenog osiguranja; stara se o plasmanu premija zdravstvenog osiguranja; obavlja i druge poslove po nalogu direktora, pomoćnika direktora i koordinatora poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja. Za svoj rad neposredno je odgovoran direktoru. 

Iznos osnovne plate: 1392,34 KM

Literatura za spremanje ispita: Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), Odluka o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 4/05, 13/08 i 13/17), Odluka o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 15/22), Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 34/17), Pravilnik o uslovima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 93/13), Odluka o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 12/13 i 14/13)

 

III – Opći i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa

 

Opći uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

- da je stariji od 18 godina,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine

- da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka

 

Posebni uslovi:

 

Pozicija 1: VII stepen stručne spreme - magistar farmacije, završen farmaceutski fakultet (najmanje           240 ECTS), 1 godina radnog iskustva u struci

Pozicija 2: VŠ/VSS – VI/VII stepen stručne spreme, završen fakultet društvenog smjera (180/240            ECTS), 1 godina radnog             iskustva u struci

Pozicija 3: VŠ/VSS – VI/VII stepen stručne spreme, završen fakultet društvenog smjera (180/240            ECTS), 1 godina radnog             iskustva u struci

Pozicija 4: KV/SSS – III/IV stepen stručne spreme, završena srednja škola, 4 mjeseca radnog        iskustva u struci

Pozicija 5: SSS – IV stepen stručne spreme, završena srednja škola, 4 mjeseca radnog iskustva u   struci

Pozicija 6: SSS – IV stepen stručne spreme, završena srednja škola, 6 mjeseci radnog iskustva u    struci

Pozicija 7: VŠ/VSS – VI/VII stepen stručne spreme, završen fakultet društvenog smjera (180/240            ECTS), 1 godina radnog iskustva u struci

 

IV – Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata

 

 1. Sa kandidatima za radna mjesta pod rednim brojem 1, 2, 3 i 7 koji ispunjavaju formalno-pravne uslove će se održati pismeni i usmeni stručni ispit pri čemu će kandidati biti bodovani na sljedeći način:

 

 1. a) Pismeni ispit iz stručne oblasti koji sadrži pet pitanja od kojih svako pitanje nosi po 5 (pet) bodova. Komisija će svaki pojedinačni odgovor bodovati ocjenom 5 (pet) za upotpunosti tačan odgovor pri čemu je maksimalan broj bodova koji kandidat može osvojiti na pismenom testiranju 25. Nepotpuni, djelimični i netačni odgovori na postavljena pitanja ne nose bodove.

 

 1. b) Usmeni ispit se sastoji od tri pitanja od kojih svako pitanje nosi po 5 (pet) bodova. Kandidati će se ocjenivati ocjenom 5 za upotpunosti tačan odgovor, pri čemu nepotpuni, djelimični i netačni odgovori na postavljena pitanja ne nose bodove.

 

Opšti dojam o kandidatu tokom intervjua se posebno boduje tako da komisija može dati kandidatu od 1 do 5 bodova. Opšti dojam podrazumijeva: način predstavljanja kandidata, način ophođenja prema članovima komisije i način odgovaranja na pitanja.

 

 1. Sa kandidatima za radna mjesta pod rednim brojem 4, 5 i 6 koji ispunjavaju formalno-pravne uslove će se održati intervju pri čemu će kandidati biti bodovani na sljedeći način:

 

Stručni dio intervjua se sastoji od tri pitanja od kojih svako pitanje nosi po 5 (pet) bodova. Kandidati će se ocjenivati ocjenom 5 za upotpunosti tačan odgovor, pri čemu nepotpuni, djelimični i netačni odgovori na postavljena pitanja ne nose bodove.

 

Opšti dojam o kandidatu tokom intervjua se posebno boduje tako da komisija može dati kandidatu od 1 do 5 bodova. Opšti dojam podrazumijeva: način predstavljanja kandidata, način ophođenja prema članovima komisije i način odgovaranja na pitanja.

 

Ukoliko kandidat za radno mjesto pod rednim brojem 1, 2, 3 i 7 ne pristupi pismenom ili usmenom stručnom ispitu smatrat će se da je odustao, te isti neće biti obavještavan o daljem toku postupka.

 

Ukoliko kandidat za radno mjesto pod rednim brojem 4, 5 i 6 ne pristupi usmenom intervju smatrat će se da je odustao, te isti neće biti obavještavan o daljem toku postupka.

 

Napomena:

Ukoliko su dva ili više kandidata postigli jednak broj bodova prednost će imati djeca šehida ili poginulih boraca koji navedeni status dokazuju uvjerenjem koje izdaje nadležna općinska/gradska služba.

Ukoliko su dva ili više kandidata postigli jednak broj bodova, a niti jedan od njih nije dijete šehida ili poginulog borca prednost će imati kandidat koji nije u radnom odnosu odnosno koji se nalazi duži vremenski period na evidenciji službe za zapošljavanje. U navedenim slučajevima Komisija će naknadno tražiti od kandidata da dostave uvjerenja od strane službe za zapošljavanje kako bi se mogle utvrditi navedene činjenice.

Kandidat slanjem svoje prijave daje saglasnost Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona da njegove lične podatke obrađuje u postupku selekcije u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

 

V – Potrebni dokumenti

Kandidati su dužni dostaviti:

- Potpisanu prijavu na Javni oglas sa kraćom biografijom, u kojoj je obavezno navesti: broj telefona i jasnu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta za koje se prijavljuje. Kandidati koji se prijavljuju za poziciju pod rednim brojem 6. dužni su naznačiti i mjesto rada (općinu) za koju se prijavljuju

- Izvod iz matične knjige rođenih

- Uvjerenje o državljanstvu

- Potvrda o prebivalištu (CIPS)

- Diploma o stečenoj stručnoj spremi navedenoj u posebnim uslovima za radno mjesto, te rješenje o nostrifikaciji ukoliko je navedena isprava stečena van Bosne i Hercegovina nakon 06.04.1992. godine

- Uvjerenje/potvrda izdata od strane prethodnih poslodavaca o traženom radnom iskustvu u struci (navedenom u tekstu javnog oglasa)

Dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjvanje uslova navedenih u Javnom oglasu kandidati su dužni dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji se prijavljuju na više pozicija dužni su u posebnim kovertama predati posebnu prijavu i dokumentaciju za svaku poziciju za koju se prijavljuju.

 

Napomena:

- Prilikom razmatranja potvrda o radnom iskustvu mjerodavnim će se smatrati samo potvrde ili uvjerenja izdata od strane poslodavca iz kojih, nedvosmisleno proizilazi da kandidat ima radno iskustvo u struci odnosno sa stepenom obrazovanja koji je tražen javnim oglasom za konkretno radno mjesto. Ukoliko kandidat priloži potvrdu ili uvjerenje u kojoj nije decidno navedeno sa kojim stepenom obrazovanja je stečeno radno iskustvo takve se neće uzeti u razmatranje i prijave će se smatrati nepotpunom.

- Izabrani kandidat je u obavezi da u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostavi: ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

 

VI – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglas u Dnevnom listu “Oslobođenje”.

Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos, odnosno koja je najkasnije na dan isteka roka poslana poštom što se potvrđuje poštanskim pečatom.

 

Prijavu na javni oglas potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:

 

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona

Abdulaziza Aska Borića 28

72 000 Zenica

uz nazanaku:

“PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO_(navesti redni broj i naziv radnog mjesta)   - NE OTVARAJ”

Kandidati su dužni na koverti napisati puno ime i prezime.

 

VII – Ostale napomene

Više informacija kandidati mogu dobiti na broj telefona: 032/ 466-293.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzeti u razmatranje.

Sva komunikacija sa kandidatima vršit će se pismeno putem adrese koju je kandidat naveo na prijavi na javni oglas.

Zavod nije obavezan vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. Dokumentacija će biti vraćena kandidatu na njegov lični zahtjev, te se ista može preuzeti u prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, uz predočenje lične karte, u roku od 60 dana od dana zatvaranja javnog oglasa. Nakon isteka navedenog roka ista će, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka biti uništena.

 

 

                                                                                                                                                                                          DIREKTOR

 

                                                                                                                                                                                       Omer Škaljo, prof.

 

 

 

 

Svi osiguranici koji su osigurani preko Zavoda zdravstvenog osiguanja, mogu ovjeriti svoje knjižice u svim poslovnicama u Zeničko-dobojskom kantonu svakim radnim danom ( Ponedjeljak - Petak ) od 7:00 h - 15:00 h. Ostale informacije o uslugama zdravstvenog osiguranja mogu dobiti od 07:00 h - 15:00 h svakim radnim danom ili na telefon 032 466 285 ili na email kzzo.ze@zzozedo.ba.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja